#
#
#
#
#

Obsah

GDPR - povinně zveřejňované informace

Obec Nemojany jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základěpovinností, uložených obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, pro které budou uchovávány. Zásady osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS aigbciy, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese obec.nemojany@iol.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem, na adrese Obecní úřad Nemojany, Nemojany10, 683 03 Luleč nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Obecní úřad Nemojany, Nemojany 10. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je:  Ing. Jan Gubáš. Kontakt na pověřence je gubas@catania.cz.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Formulář žádosti subjektu údajů o zpracovávání osobních údajů

Formulář odvolání souhlasu subjektu osobních údajů

Formulář odvolání souhlasu zákonného zástupce subjektu osobních údajů

https://spmo.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/tabulka-ucelu-clanky-13-a-14-gdpr-obce-prvniho-typu/