Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Dne 01.07.2024 -  07.07.2024 bude obecní úřad v Nemojanech uzavřen.

Provozní řád hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD PRO UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍHO A DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ NEMOJANY
 
vydává Obec Nemojany za účelem rozvoje tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit.
 
 
Článek I – základní informace
 
1. Účelem provozního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
2. Sportovní areál je členěn do několika částí, kdy první a druhá část je volně přístupná včetně veškerého mobiliáře. První část je tvořena workoutovými prvky, druhá část dětskými herními prvky. Třetí oplocená část ohraničuje hřiště s umělým povrchem -umělá tráva s křemičitým vsypem.
3. Sportovní areál je určen ke sportovním účelům, výuce tělesné výchovy a aktivnímu odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, badminton, florbal, minikopaná, basketbal, odbíjená, nohejbal aj.).
4. Sportovní areál je zabezpečen kamerovým systémem, který je instalován za účelem ochrany majetku obce před poškozením, krádeží a za účelem ochrany veřejného pořádku.
 
 
Článek II – povinnosti uživatele
 
1. Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat (zveřejněn na webových stránkách obce).
2. Za děti, které budou využívat sportovní a dětské hřiště, v plném rozsahu zodpovídají rodiče. Zřizovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné škody nebo újmu na zdraví.
3. Uživatel je povinen zkontrolovat stav sportoviště a případně zjištěné závady ihned oznámit provozovateli nebo správci hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.
4. Herní prvky – univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, badminton, tenis. Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na zemní pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny ocelové zátky. Uživatel si herní prvky připraví a uklidí sám. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, tlačit, vláčet, manipulovat s nimi lze pouze přenášením.
5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Dále je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště.
6. Po ukončení využívání herní plochy je uživatel povinen provést úpravu do původního stavu. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení, nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli nebo správci hřiště.
7. Pro stále dobrou kvalitu a zvýšení životnosti sportovní plochy je nutné provádět minimálně tyto základní úkony:
- odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé částice (kamínky), které by mohly být příčinou zranění sportovců a vedly by též k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu;
- ruční úpravu (česání) sportovní plochy velkým kartáčem ve směru proti postavení vláken, (má za následek rovnoměrné rozmístění písku v ploše a napřímení vlákna);
- dle uvážení provádět doplnění křemičitého písku do nejvíce zatížených míst (každý sport má určitá místa, kde je plocha nejvíce zatěžována), písek má být v ploše uložen cca 2 až 3 mm pod úrovní napřímeného vlákna.
 
 
Článek III – využívání hřiště
 
1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 (dále jen provozovatel). 2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina.
 
 
 
Článek IV – Provoz a správa hřiště
 
1. Za plynulý provoz hřiště odpovídají správci hřiště:
 
Jméno                                                                             Telefonní číslo
 
Jiří HYNŠT                                                                      775 762 193 

 

Jiří KLÁR                                                                         774 291 788 

 

Miroslav ŠTĚRBA                                                           774 898 508 

 

Dalibor HLAVSA                                                             604 939 425
 

 

2. Provozní doba hřiště je: 
březen – duben  od 08:00 do 19:00 hod.
květen – červen od 08:00 do 20:00 hod.
červenec – srpen od 08:00 do 21:00 hod.
září – listopad  od 08:00 do 19:00 hod.
    
 
 
3. Oddychovou zónu s přístřeškem, veškeré workoutové a herní prvky s přilehlým okolím v období letních prázdnin (červenec, srpen) lze využívat od 08:00 hod. do 21:00 hod. Po 18:00 hod. je nutné brát zřetel na pozdní dobu využívání sportoviště s ohledem na sousedící nemovitosti. Osoby mladší 16 let mohou po 20:00 hod. tyto prostory využívat pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let, která bude zodpovědná za jejich doprovod.
4. V případě, že se uživatel nebude chovat vhodným způsobem (hlučné, hrubé, vulgární, popř. jiné nevhodné chování vykazující známky protispolečenského jednání), může být z dané prostoru vykázán viz. Článek V.
5. Sportovní areál je v dopoledních hodinách (mimo prázdniny a svátky) přednostně využíván k výuce tělesné výchovy a nepovinné zájmové činnosti žáků ZŠ a MŠ, na základě dlouhodobé rezervace, kterou lze dohodnout se správcem areálu. Dozor a organizace činností je zajišťována příslušnými vyučujícími, kteří zároveň odpovídají za dodržování pořádku na sportovišti. ZŠ a MŠ Nemojany odpovídá za dodržování všech povinností stanovených tímto provozním řádem.
6. Kluby, oddíly, spolky a jiné organizované skupiny, či veřejnost, si mohou sportoviště po dohodě se správcem rovněž rezervovat dlouhodobě ve vymezených časech. Dozor a organizace činností je zajišťována příslušnými vedoucími, kteří zároveň odpovídají za dodržování pořádku na sportovišti. Všechny dlouhodobé rezervace budou zveřejněny v příloze na webových stránkách obce, popř. v rezervačním systému.
7. V době, kdy není sportoviště vyhrazeno pro určeného uživatele, je otevřeno pro veřejnost. V době víkendů, prázdnin a státních svátků je hřiště pro veřejnost otevřeno pouze po dohodě se správci.
8. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
9. Objednání hřiště s případným využitím použitelného vybavení hřiště je možné na telefonních číslech provozovatelů (v kalendáři na webu obce bude uvedeno vždy jméno správce, který má v daném týdnu službu).
10. Nelze-li ze strany uživatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit správci nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 
 
Článek IV – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 
1. V celém areálu a okolí hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování zařízení, vybavení, oplocení a veškerých ploch.
2. V této souvislosti zde platí zákaz:
• odhazování odpadků mimo místa k tomu určená,
• vstupu v nevhodné obuvi – kopačky (především s kovovými a plastovými hroty), boty s podpatkem, tretry, nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem atp.),
• jízdy na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích a podobných předmětech, které by mohly hřiště poškodit,
• vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu,
• přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa,
• konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu, užívání omamných látek,
• používání nápojů na bázi Coly (Coca – Cola, Pepsi Cola, Aro Cola, Kofola atd.),
• vstupu podnapilým osobám,
• kouření v celém areálu,
• rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu,
• trhat a odcizovat květiny, plody stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře v areálu hřiště,
• vstupu se zvířaty,
• odhazování žvýkaček,
• popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení,
• stanování a nocování
• manipulace se zapalovači a zápalkami, noži, nůžkami a jinými ostrými předměty
• nošení skleněných láhví a plechovek, střelných zbraní, výbušnin, jedovatých látek, chemikálií a jiných předmětů ohrožujících zdraví a bezpečnost jakýmkoli způsobem,
• vstup na herní prvky s přilbou a s oblečením se šňůrkami
 
3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z vnější části podél oplocení.
4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí. Uživatel po celou dobu činnosti koná s vědomím plné vlastní odpovědnosti.
5. Za uživatele mladší 18 let zodpovídá zákonný zástupce. Zákonný zástupce odpovídá také za případné škody, které uživatel mladší 18 let způsobí.
6. Případné ošetření drobných poranění si zajistí uživatel sám, popř. vyhledá lékařskou pomoc.
7. Sportovní prvky a nářadí musí splňovat bezpečnostní podmínky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti, workoutových a herních prvcích. Využívání sportoviště je pouze na vlastní nebezpečí uživatele.
9. Za škodu, či zcizení osobních věcí uživatelů provozovatel nezodpovídá.
 
 
Článek V – Nedodržování ustanovení provozního řádu
 
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, jsou správce, popř. jím přímo pověřená osoba, oprávněni uživatele z hřiště vykázat.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště nebo provozovateli areálu.
 
 
Článek VI – Odpovědnost za škody
 
1. Každý uživatel vstupuje a pobývá v areálu na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
2. Úrazy či škody na majetku je uživatel povinen neprodleně oznámit provozovateli.
3. Náhrada veškerých škod způsobených uživatelem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Náhrada za případné škody bude vymáhána od uživatele, který škodu způsobil.
5. Náhrada za případné škody, které způsobí uživatel mladší 18 let, bude vymáhána od zákonného zástupce tohoto uživatele.
6. V případě, že nebude správci nebo provozovateli oznámen ten, kdo způsobil poškození sportoviště, bude poškození řešeno s Policií ČR.
 
 
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
 
Policie ČR  158
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Integrovaný záchranný systém 112

 

Obec

Čipování nádob SKO

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Odstávky elektřiny

 

nepodařilo se zobrazit banner

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:233
TÝDEN:233
CELKEM:320272

Odkazy

ROPRodinné pasyPálení klestíVaše cesty k bezpečí


nahoru