#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místní poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí OZV Obce Nemojany č. 5/ 2015.

Sazba poplatku:

a) 460,- Kč / fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Nemojany / rok

                        cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní / rok

 

b) 460,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba / rok

 

Splatnost poplatku:

a) poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 03. 2019 nebo ve dvou stejných splátkách, pokud poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 460,- Kč, s termíny splatnosti nejpozději do 31. 03. 2019 a do 30. 06. 2019.

b) poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 06. 2019.

Místní poplatek je možné uhradit převodem na účet vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

Po úhradě poplatku je nutné si vyzvednout známku na sběrnou nádobu (popelnici) a tu na ni nalepit. Pokud nebude popelnice označena aktuální známkou, nebude od 01. 04. 2019 vyvážena.

 

Místní poplatek ze psů se řídí OZV Obce Nemojany č.1/2011

Sazba poplatku:

120,- Kč / první pes

180,- Kč / druhý a každý další pes téhož majitele

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. 2019

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se řídí OZV Obce Nemojany č.3/2015

Místní poplatek z ubytovací kapacity se řídí OZV Obce Nemojany č. 4/2015

 

Ostatní poplatky

Poplatek za provoz kabelové televize se vybírá na základě podepsané smlouvy o provozu kabelové televize.

Sazba poplatku:

640,- Kč / rok

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 02. 2019 nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 28. 02. 2019 první splátka a do 30. 06. 2019 druhá splátka.

 

Poplatek za stočné se vybírá na základě podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Sazba poplatku:

43,- Kč / m3

 

Splatnost poplatku:

Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2 x ročně, a to vždy v období po zápisu stavu vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

 

Poplatek za hlášení místním rozhlasem se řídí směrnicí vydanou starostou obce.

Sazba poplatku:

Hlášení pro komerční účel:  40,- Kč / 1 hlášení

Poslední rozloučení s občanem:  bez poplatku