Menu
Obec Nemojany
Nemojany

Poplatky

Místní poplatky

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

se řídí OZV Obce Nemojany vyhláška ke stažení 

Sazba poplatku:

a) 750,- Kč / fyzická osoba přihlášení v obci Nemojany / rok                   

b) 750,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba / rok

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku !!!

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Místní poplatek je možné od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit převodem na účet

vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100, v.s. 1345 a číslo popisné domu(příklad 134510), rekreační objekty přidají před číslo nulu (např. 1345010)

nebo od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

Po úhradě poplatku je nutné si vyzvednout známku na sběrnou nádobu (popelnici) a tu na ni nalepit. Pokud nebude popelnice označena aktuální známkou, nebude od 01.06. daného roku vyvážena.

 

Místní poplatek ze psů

se řídí OZV Obce Nemojany  vyhláška ke stažení 

Sazba poplatku:

160,- Kč / první pes

200,- Kč / druhý a každý další pes téhož majitele

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Místní poplatek je možné od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit převodem na účet

vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100, v.s.variabilní symbol použijte 1341 a číslo popisné domu  

nebo od 01.03. příslušného kalendářního roku uhradit v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

 

Ostatní poplatky

 

Místní poplatek z pobytu

se řídí OZV Obce Nemojany  - vyhláška ke stažení 

 

 

Poplatek za provoz kabelové televize

se vybírá na základě podepsané smlouvy o provozu kabelové televize.

Sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, a to 640,- Kč/rok, č.ú. 1828731/0100, v.s.variabilní symbol použijte 3341a číslo popisné domu.

Splatnost: 31.5. příslušného kalendářního roku !!!.

 

Poplatek za stočné

se vybírá na základě podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Sazba poplatku: 

Zastupitelstvo obce Nemojany schválilo dne 13.12.2023 usnesením č.4/9/2023 výši ceny stočného pro rok 2024 na

49,09 Kč/m3 bez DPH odvedených odpadních vod. K částce bude připočteno DPH dle platné sazby ke dni vyúčtování.

Cenové oznámení stočného pro rok 2024

Splatnost poplatku:

Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2 x ročně, a to vždy v období po zápisu stavu vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.


nahoru