#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místní poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se řídí OZV Obce Nemojany č. 5/ 2015.

Sazba poplatku:

a) 460,- Kč / fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Nemojany / rok

                        cizinec s povoleným trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní / rok

 

b) 460,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba / rok

 

Splatnost poplatku:

a) poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 03. 2019 nebo ve dvou stejných splátkách, pokud poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 460,- Kč, s termíny splatnosti nejpozději do 31. 03. 2019 a do 30. 06. 2019.

b) poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 06. 2019.

Místní poplatek je možné uhradit převodem na účet vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

Po úhradě poplatku je nutné si vyzvednout známku na sběrnou nádobu (popelnici) a tu na ni nalepit. Pokud nebude popelnice označena aktuální známkou, nebude od 01. 04. 2019 vyvážena.

 

Místní poplatek ze psů se řídí OZV Obce Nemojany č.1/2011

Sazba poplatku:

120,- Kč / první pes

180,- Kč / druhý a každý další pes téhož majitele

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 04. 2019

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se řídí OZV Obce Nemojany č.3/2015

Místní poplatek z ubytovací kapacity se řídí OZV Obce Nemojany č. 4/2015

 

Ostatní poplatky

Poplatek za provoz kabelové televize se vybírá na základě podepsané smlouvy o provozu kabelové televize.

Sazba poplatku:

640,- Kč / rok

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 28. 02. 2019 nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 28. 02. 2019 první splátka a do 30. 06. 2019 druhá splátka.

 

Poplatek za stočné se vybírá na základě podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Sazba poplatku: pro druhý odečet v roce 2019

 

Změna výše stočného pro rok 2019

Od 01.07.2019 se obec Nemojany stala plátcem DPH. Na základě těchto skutečností schválilo zastupitelstvo obce Nemojany na svém zasedání dne 10.07.2019 usnesením č. 9/6/2019 cenu stočného pro rok 2019 s navýšením o DPH        a se zaokrouhlením na celé koruny ve výši

50.- Kč/m3 s DPH

za 1 m3 odvedených odpadních vod. Kalkulovaná cena zohledňuje míru inflace a podmínky poskytnuté dotace vyplývající z Finanční ekonomické analýzy na výstavbu nové kanalizace a ČOV.

Splatnost poplatku:

Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2 x ročně, a to vždy v období po zápisu stavu vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.