#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Místní poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

se řídí OZV Obce Nemojany č. 3/ 2019 - vyhláška ke stažení ZDE

 

Sazba poplatku:

a) 550,- Kč / fyzická osoba přihlášení v obci Nemojany / rok                   

b) 550,- Kč / fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba / rok

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku !!!

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Místní poplatek je možné uhradit převodem na účet vedený u KB Vyškov, č.ú. 1828731/0100 nebo v hotovosti na Obecním úřadě v Nemojanech.

Jako variabilní symbol použijte 1340 + číslo vašeho domu (např.134010), rekreační objekty přidají před číslo nulu (např. 1340010)

Po úhradě poplatku je nutné si vyzvednout známku na sběrnou nádobu (popelnici) a tu na ni nalepit. Pokud nebude popelnice označena aktuální známkou, nebude od 01.06. daného roku vyvážena.

 

Místní poplatek ze psů

se řídí OZV Obce Nemojany č. 1/2019 - vyhláška ke stažení ZDE

 

Sazba poplatku:

120,- Kč / první pes

180,- Kč / druhý a každý další pes téhož majitele

 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31.05. příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Místní poplatek z pobytu

se řídí OZV Obce Nemojany č. 2/2019 - vyhláška ke stažení ZDE

 

Ostatní poplatky

 

Poplatek za provoz kabelové televize

se vybírá na základě podepsané smlouvy o provozu kabelové televize.

Sazba poplatku zůstává stejná jako v loňském roce, a to 640,- Kč/rok. Splatnost: 31.5.2021.

 

Poplatek za stočné

se vybírá na základě podepsané smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Sazba poplatku: 

Zastupitelstvo obce Nemojany schválilo dne 25.11.2020 usnesením č.7/17/2020 výši ceny stočného pro rok 2021 na

43,48 Kč/m3 bez DPH odvedených odpadních vod. K částce bude připočteno DPH dle platné sazby ke dni vyúčtování.

 

Splatnost poplatku:

Poplatek za stočné bude občanům fakturován 2 x ročně, a to vždy v období po zápisu stavu vodoměrů společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.